Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIV suvažiavimo medžiaga

XIV Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos suvažiavimo

P R O T O K O L A S

Vilnius,                                                                                                                                        2016 m. rugsėjo 17 d.

 

Suvažiavimo pirmininkas                             Stasys Žilevičius

Suvažiavimo sekretorius                              Rimas Mackevičius

 

Informuota, kad šiuo metu Sąjungoje yra 21 narys, iš kurių dalyvauja 14. Kvorumas yra, kad pravesti suvažiavimą. Dalyvaujančių suvažiavime narių sąrašas pridedamas priede Nr.1.

 

Suvažiavimo darbotvarkė:

1.LŠKMS prezidento ataskaita.

2.Revizijos komisijos ataskaita.

3.LŠKMS prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

4.LŠKMS Revizijos komisijos rinkimai.

5. 2017 m. LŠKMS organizuojamų varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas.

6. Naujų pretendentų į Sąjungos narius  – Vitalij Vorušilo (Baltarusija) ir Michael Tsvetov( Izraelis) – kandidatūrų svarstymas .

7. LŠKMS nario ir viceprezidento Juozo Leišio prašymo atleisti jį nuo užimamų pareigų ir išstoti iš Sąjungos klausymo svarstymas.

8. Dėl LŠKMS Garbės prezidento Algimanto Kačiuškos prašymo įvertinti Sąjungos nario Viktor Studencov pasisakymus MiF ( M. Lepšič ,Kroatija ) svetainėje ,kuriuose jis kaltinamas sukčiavimu, įvertinimo.

 

 SVARSTYTA:

1.LŠKMS prezidento ataskaita.

LŠKMS prezidento metinę ataskaitą perskaitė prezidentas Stasys Žilevičius ( pridedama )

 

 2.Revizijos komisijos ataskaita.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė jos pirmininkas Steponas Petrauskas ( pridedama ).

 

3.LŠKMS prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

A. Kačiuška pasiūlė pritarti prezidento ataskaitai ir patvirtinti baigiančios kadenciją Revizijos komisijos ataskaitą.

NUTARTA:1. LŠKMS prezidento veiklą įvertinti gerai.

Balsuota: už – 13, susilaikė – 1, prieš nebuvo.

2.Patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą.

Balsuota: už – 13, susilaikė – 1, prieš nebuvo.

 

4.Revizijos komisijos rinkimai.

S.Žilevičius pasiūlė kandidatus į Revizijos komisiją.

Nutarta: Į Revizijos komisijos pirmininko postą išrinkti Steponą Petrauską, o į narius – Vytautą Gudelionį, balsuojant už abi kandidatūras iškart.

Balsuota: už – 13, susilaikė – 1, prieš nebuvo.

 

5.2017 m. LŠKMS organizuojamų varžybų kalendoriaus aptarimas ir tvirtinimas.

R. Mackevičius pristatė savo planuojamo surengti tarptautinio FMJD CPI klasifikuojamo etiudų paprastosiomis konkursą dviejose kategorijose. Jo pradžia – 2017 m. II ketvirtis.

Stasys Žilevičius pristatė kitą planuojamą surengti tarptautinį FMJD klasifikuojamą konkursą  - Tadiko Morkaus atminimo memorialą, skirtą jo gimimo 85 metinių paminėjimui. Dvi kategorijos – problemos paprastosiomis šaškėmis ( tema laisva ) ir problemos tarptautinėmis šaškėmis ( tema bus atskleista skelbiant nuostatus). Konkurso pravedimo terminai – 2017 v. III ketvirtis – 2018 m. balandis.

Ir pristatytas tradicinis akivaizdinis Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas su paraleliai vykdomu LŠKMS konkursu.

Nutarta: Patvirtinti LŠKMS organizuojamų varžybų kalendorių:

1.Tarptautinis etiudų – 100 sudarymo konkursas. Datą ir kitas sąlygas pavesta patvirtinti vėliau VK.

2.Tarptautinis Tadiko Morkaus atminimo  memorialas, skirtas jo 85 gimimo metinių paminėjimui. Problemų – 64 ir problemų – 100 kategorijos. Konkurso pravedimo terminai: 2007 m. III ketvirtis – 2018 m. balandis.

Akivaizdinis Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas su paraleliai vykdomu LŠKMS konkursu – 2017 m. rugsėjo 23-24 d., Šiauliai.

Balsuota: už – 12 , susilaikė -2 , prieš – nebuvo.

 

6.V. Vorušilo (Baltarusija) ir M. Tsvetov (Izraelis) prašymų priimti į LŠKMS narius svarstymas.

S.Žilevičius informavo, kad gavo V. Vorušilo ( Baltarusija) ir M. Tsvetov ( Izraelis ) prašymus priimti juos į Sąjungą. Jų prašymai buvo apsvarstyti šių metų rugsėjo 10 d. Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 83. Prieita po ilgų svarstymų prie nuomonės, kad geriau perduoti tą klausimą spręsti pasisakant ir išreiškiant savo nuomonę balsavimu suvažiavime visiems Sąjungos nariams, nei kandidatų likimą prisiimant vien tik keliems VK nariams. Tokiu būdu kandidatūros ir apskritai Sąjungos plėtros klausimas užsieniečių sąskaita yra darbotvarkės esminis punktas.

A. Kačiuška pasisakė neigiamai, teigdamas, kad tokie nariai neatstovauja mūsų šaliai ir neaktyviai dalyvauja Sąjungos veikloje, konkrečiai – akivaizdiniame LŠKMS konkurse. Kitų nuomonės pasiskirstė, bet dominuojanti išliko pasisakiusiojo Kačiuškos nuomonė. S. Petrauskas dar pasiūlė nustatyti užsieniečių narių galimą maksimalų procentą.

Nutarta: Atidėti klausimo svarstymą metams iki rinkiminio suvažiavimo 2017 m. rugsėjį, norint išvysti tiesiogiai pretendentus į Sąjungos narius ir kol kas netenkinti pretendentų prašymų.

Balsuota:1. Dėl V. Vorušilo prašymo tenkinimo: už – 5, susilaikė – 5, prieš – 4.

2. Dėl M. Tsvetov prašymo tenkinimo: už- 0, susilaikė – 5, prieš – 7.

 

7.LŠKMS nario ir Sąjungos viceprezidento Juozo Leišio prašymo atleisti jį iki šių metų gruodžio 20 d. iš pareigų ir išstoti iš Sąjungos klausimo svarstymas.

Vykdomasis komitetas savo posėdyje Nr.83 rugsėjo 10 d. konstatavo, jei nebenorima būti Sąjungoje, prievarta neišlaikysi ir balsavo už Juozo Leišio prašymo tenkinimą.

Pasisakė A. Kačiuška, S. Petrauskas ir tokiam Vykdomojo komiteto sprendimui pritarė.

Nutarta: Tenkinti Juozo Leišio prašymą išstoti iš Sąjungos ir atleisti kartu jį nuo viceprezidento pareigų, perduodant jam sprendėjų klasifikacijos reikalus iki gruodžio 20 d. S. Petrauskui, kuris iki rinkiminio suvažiavimo laikinai juos tvarkys.

Balsuota: už -10 , susilaikė -  3, prieš -1.  .

8. LŠKMS Garbės prezidento A. Kačiuškos prašymo dėl Sąjungos nario Viktor Studencov mestų jam kaltinimų svarstymas.

Pasisakė A. Bučinskas, kuris konstatavo kaip Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas, kad V. Studenocov mesti kaltinimai, kad A. Kačiuška iš anksto suplanavo: „tyčinį sukčiavimą“( „Prednamerennoje mošenničestvo“) jo atžvilgiu „Lietuva – 1995“ konkurse nepelnytai jam skirdamas trečią vietą, yra niekuo neparemti argumentavimai. Tam buvo surinkta faktinė to konkurso archyvinė medžiaga, kuri tą patvirtina. Pasisakiusieji -  S. Petrauskas, V. Gudelionis, R. Mackevičius – išdėstytoms mintims pritarė. Buvo R. Mackevičiaus pasiūlyta V. Studencov atsiprašyti,  bet kategoriškai jam tai atsisakius padaryti A. Kačiuškos pageidavimu buvo aptartas tekstas, tenkinantis jį ir kurį patvirtintų suvažiavimas . Suvažiavimo dalyviai tam pritarė ir po svarstymų parengtas tekstas balsavimui.

NUTARTA: Pripažinti , kad LŠKMS nario Viktor Studencov viešas pasisakymas internetinėje erdvėje (M. Lepšič, Kroatija svetainė MiF, 2016 m. rugpjūčio 14 dienos viešas pareiškimas temoje:Ин Тер) apkaltinant  Algimantą Kačiušką tyčiniu sukčiavimu neatitinka tikrovės.

Balsuota: už – 13, susilaikiusių nebuvo, prieš – 1.

 

Pirmininkavo                                                         Stasys Žilevičius

Sekretoriavo                                                          Rimas Mackevičius     

 

              

Priedas  Nr.1.  XIV LŠKMS suvažiavimo dalyvių sąrašas:

  

  1. Simanas Aškinis

  2.Arūnas Bučinskas

  3.Vytautas Gudelionis

  4.Algimantas Kačiuška

  5.Rimas Mackevičius

  6. Virmantas Masiulis

  7.Benjaminas Morkus

  8.Steponas Petrauskas

  9. Romualdas Račinskas

10. Petras Rimša

11. Viktor Studencov

12. Jonas Šiožinys

13. Stasys Žilevičius

14. Viktor Šulga

 

Suvažiavimui  pirmininkaujantis                                   Stasys Žilevičius

 

Suvažiavime sekretoriaujantis                                       Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator