Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Įstatai, patvirtinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) steigiamajame suvažiavime, įvykusiame 2001 m. spalio 6 d. Kaune.

Įstatai


I skyrius. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - Sąjunga) yra savarankiška visuomeninė šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (kompozicijų sudarytojų bei sprendėjų), sporto organizacija, tęsianti Lietuvos šaškių federacijos kompozicijos komisijos veiklą:
1.1.1. Vienijanti  fizinius asmenis bei visus tuos, kurie remia šią sporto šaką ir pripažįsta Įstatus.
1.1.2. Vadovaujanti šaškių kompozicijai Lietuvoje.
1.2. Sąjunga bendradarbiauja su įregistruotomis Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių ar tarptautinėmis sporto ir visuomeninėmis organizacijomis (federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, lygomis ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis.
1.3. Sąjunga yra juridinis asmuo, turinti savo sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą su pavadinimu ir veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Visuomeninių organizacijų įstatymo, Kūno Kultūros ir sporto įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir šių Įstatų.
Sąjunga turi emblemą, gairelę, garbės raštą ir t.t.
1.4. Savo veikloje Sąjunga vadovaujasi šiais Įstatais, kurie sudaryti Pasaulinės šaškių Federacijos (toliau - FMJD) įstatų bei šaškių taisyklių pagrindu.
1.5. Sąjunga dalyvauja Lietuvos šaškių federacijos (toliau LŠF) veikloje.
1.6. Sąjungos būstinė: Architektų g. 38-21, Šiauliai.

II skyrius. SĄJUNGOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Pagrindiniai Sąjungos veiklos uždaviniai:
2.1.1. Plėsti ir populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.
2.1.2. Kelti Lietuvos šaškių kompozitorių meistriškumą.
2.1.3. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis bei fiziniais asmenimis, tarp jų - ir su užsienio.
2.1.4. Ginti Sąjungos narių teises bei teisėtus interesus, susijusius su šaškių kompozicija.
2.2. Įgyvendindama savo svarbiausius uždavinius, Sąjunga turi teisę:
2.2.1. Atstovauti Sąjungai FMJD, taip pat kitose tarptautinėse sporto organizacijose.
2.2.2. Sudaryti Lietuvos šaškių kompozitorių ir kompozicijų sprendėjų rinktines.
2.2.3. Koordinuoti Lietuvoje veikiančių šaškių kompozicijos organizacijų veiklą.
2.2.4. Atstovauti Sąjungai Tarptautiniame ir Lietuvos olimpiniame komitete.
2.3. Įgyvendindama savo svarbiausius uždavinius, Sąjunga atlieka šias funkcijas:
2.3.1. Sudaro oficialius kalendorinius varžybų planus.
2.3.2. Rengia Lietuvos čempionatus, pirmenybes, tarptautines varžybas, įvairius renginius, tvarko rezultatų apskaitą.
2.3.3. Nustato Lietuvos šaškių kompozitorių (sudarytojų ir sprendėjų) titulus, atskyrius ir teisėjų kategorijas, jų suteikimo tvarką.
2.3.4. Rūpinasi Lietuvos rinktinių rengimu, jų dalyvavimu svarbiausiose tarptautinėse varžybose.
2.3.5. Atstovauja Sąjungos nariams Lietuvos sporto struktūrose, FMJD ir kitose tarptautinėse organizacijose.
2.4. Sąjunga savo tikslams gali turėti įmones, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka. Sąjunga gali steigti visuomenės informavimo priemones, filialus. 

III skyrius. SĄJUNGOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sąjunga remiasi lygiateisiškumo principu.
3.2. Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje.
3.3. Garbės prezidentu, garbės nariais gali būti išrinkti asmenys, nusipelnę Lietuvos šaškių kompozicijai. Reikalavimus šiems titulams nustato suvažiavimas.
3.4. Rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, materialiai remiantys Sąjungą.
3.5. Asmenys, norintys įstoti į Sąjungą, turi pateikti pareiškimą Prezidentui. Vykdomasis komitetas priima sprendimą dėl narystės ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo pateikimo, išskyrus 3.3 punkte numatytą atvejį.
3.6. Sąjungos narys gali:
3.6.1. Per Vykdomąjį komitetą arba tiesiogiai suvažiavimui teikti pasiūlymus, tame tarpe atskiroms Sąjungos komisijoms bei kitoms institucijoms.
3.6.2. Dalyvauti visuose Sąjungos renginiuose. 
3.7. Sąjungos nariai turi teisę:
3.7.1. Rinkti ir būti išrinktais į Sąjungos institucijas.
3.7.2. Gauti Sąjungos paramą.
3.7.3. Ginti savo teises ir teisėtus interesus.
3.7.4. Gauti informaciją apie Sąjungos veiklą.
3.7.5. Naudotis Sąjungos sukaupta informacija.
3.7.6. Išstoti iš Sąjungos.
3.8. Sąjungos nariai privalo pripažinti ir laikytis Sąjungos Įstatų, taisyklių, sprendimų, rezoliucijų, veikti neprieštaraudami šiems įstatams, kasmet iki kovo 31 d. sumokėti metinį nario mokestį ir kitas nustatytas įmokas.
3.9. Nariai nesilaikantys 3.8 punkte išdėstytų reikalavimų, Vykdomojo komiteto sprendimu, gali būti laikinai arba galutinai (pritarus suvažiavimui) pašalinti iš Sąjungos. Už įstatų pažeidimą Sąjungos nariui gali būti taikomos nuobaudos (pastaba, papeikimas, pašalinimas nustatytam laikotarpiui iš rinktinės ir kt.). Konkrečią nuobaudą nariui skiria Vykdomasis komitetas, kurią vėliau patvirtina arba panaikina suvažiavimas.
3.10. Sąjunga savo darbui įstatymų nustatyta tvarka gali samdyti darbuotojus.
3.11. Sąjungos narių sąrašus tvarko Vykdomasis komitetas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys.

IV skyrius. SĄJUNGOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS, VALDYMO STRUKTŪRŲ FUNKCIJOS IR RINKIMŲ SĄLYGOS

4.1. Sąjungos struktūra ir valdymas yra:
4.1.1. Suvažiavimas.
4.1.2. Vykdomasis komitetas, kurio nariais yra:
4.1.2.1. Prezidentas.
4.1.2.2. Generalinis sekretorius.
4.1.2.3. Viceprezidentai (du), kuruojantys kompozicijų sudarymo ir sprendimo sritis.
4.1.2.4. Trys nariai išrinkti suvažiavime.
4.2. Suvažiavimas yra aukščiausias Sąjungos organas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per vienerius metus. Eilinį suvažiavimą šaukia Vykdomasis komitetas. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas Vykdomojo komiteto iniciatyva, pareikalavus revizijos komisijai arba pareikalavus daugiau kaip vienam trečdaliui Sąjungos narių. Apie šaukiamą suvažiavimą Sąjungos nariams (arba delegatams) būtina pranešti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki suvažiavimo dienos. Suvažiavimas turi teisę priiminėti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė sąjungos narių. Išimtinai suvažiavimo kompetencijai priklauso:
4.2.1. Priimti, keisti ir papildyti Sąjungos įstatus bei simboliką.
4.2.2. Metinės ataskaitos tvirtinimas.
4.2.3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4.2.4. Prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimas.
4.2.5. Nutarimo apie Sąjungos biudžetą priėmimas.
4.2.6. Nutarimo apie nario mokesčio priėmimas.
4.2.7. Garbės prezidento ir Garbės narių vardų suteikimas.
4.2.8. Vykdomojo komiteto sprendimų tvirtinimas dėl naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ar pašalinimo iš Sąjungos.
4.2.9. Sąjungos renginių metinio plano, normatyvinių aktų tvirtinimas.
4.2.10. Vykdomojo komiteto sprendimų jungtis į sporto organizacijas (sąjungas, draugijas, lygas ir kt.) tvirtinimas.
4.2.11. Nutarimo apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą priėmimas. Suvažiavimo nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus nutarimus reorganizuoti Sąjungą arba nutraukti jos veiklą, steigti Sąjungos struktūrinius padalinius, įmones, visuomenės informavimo priemones arba nutraukti jos veiklą, keisti ir papildyti Sąjungos įstatus ir simboliką, atšaukti Vykdomojo komiteto narius bei revizorių, priimti ir pašalinti sąjungos narius, kurie priimami atviru balsavimu ne mažiau kaip 2/3 Sąjungos narių balsų dauguma.
Tarp suvažiavimų Sąjungai vadovauja dvejiems metams suvažiavime renkamas Vykdomasis Komitetas.
4.3. Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:
4.3.1. Rengia dokumentus Sąjungos suvažiavimui.
4.3.2. Sprendžia priėmimo į Sąjungos narius ir pašalinimo iš jos klausimus.
4.3.3. Įgyvendina suvažiavimo nutarimus.
4.3.4. Priima asmenis į darbą Sąjungoje, nustato jų pareigas bei atlyginimus.
4.3.5. Tvirtina renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus.
4.3.6. Tvirtina tarptautinėse varžybose dalyvaujančių Lietuvos rinktinių sudėtis.
4.3.7. Nustato finansinius reikalavimus (turnyro mokesčius, paslaugų įkainius Sąjungos nariams ir kt.);.
4.3.8. Tvirtina varžybų nuostatus, Lietuvos rinktinių pasirengimo programas.
4.3.9. Priima šaškių kompozicijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (taip pat - finansinius);.
4.3.10. Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą suteikia didmeistrio, meistro ir kandidato į meistrus vardus ir pateikia juos tvirtinti LŠF Vykdomajam komitetui. 
4.3.11. Pagal teisėjų komisijos teikimą suteikia nacionalinės kategorijos teisėjo vardą ir pateikia jį tvirtinti LŠF Vykdomajam komitetui.
4.3.12. Tvirtina komisijų sprendimus.
4.3.13. Sudaro laikinąsias komisijas, konsultuoja arba pasiūlo konsultantus susidariusiems klausimams spręsti.
4.3.14. Organizuoja ir vykdo kitus darbus.
4.4. Vykdomasis komitetas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus ir visuomet prieš pat suvažiavimą. Posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Vykdomojo komiteto narių. Dėl svarbių priežasčių nedalyvaujantis Vykdomojo komiteto narys balso teisę gali perduoti kitam nariui arba balsuoti žinomais dienotvarkės klausimais raštu.
Vykdomasis komitetas patvirtina balso perdavimo teisėtumą. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia Prezidento arba jį pavaduojančio Viceprezidento balsas.
Prezidentas oficialiai atstovauja Sąjungai.
4.5. Sąjunga turi pastovias komisijas, veikiančias pagal Sąjungos normatyvinius dokumentus:
4.5.1. Revizijos komisija.
4.5.2. Kvalifikacinė komisija.
4.5.3. Teisėjų komisija;
4.5.4. Kompozicijų sudarymo komisija.
4.5.5. Kompozicijų sprendimo komisija.
4.5.6. Vaikų ir jaunių komisija.
4.5.7. Etikos ir ginčų komisija (pavaldi suvažiavimui).
4.6. Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai. Revizijos komisija pavaldi tik suvažiavimui ir už savo darbą atsiskaito suvažiavimui. Revizijos komisijos narių kadencija prasideda jų išrinkimu suvažiavimo metu ir baigiasi kitame suvažiavime išrinkus naujus. Komisija tikrina finansinę ir ūkinę Sąjungos veiklą, kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvoje veikiančių įstatymų ir turi teisę reikalauti informacijos apie finansinę Sąjungos veiklą. 

V skyrius. SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS

5.1. Sąjungos lėšas sudaro:
5.1.1. Nario mokestis (stojamasis ir metinis);.
5.1.2. Įplaukos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas, kurias vykdo Sąjunga.
5.1.3. Valstybinės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti.
5.1.4. Narių ir rėmėjų, įvairių draugijų, firmų ir organizacijų teikiama parama bei dovanos.
5.1.5. Pajamos iš leidybinės ir reklaminės veiklos.
5.1.6. Atsiskaitymai nuo pelno iš įsteigtų įmonių veiklos.
5.1.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.
5.2. Šios lėšos yra naudojamos:
5.2.1. Rengti varžyboms ir stovykloms, seminarams, tarptautiniams renginiams.
5.2.2. Vykdomajam aparatui ir patalpoms išlaikyti pagal Sąjungos Vykdomojo komiteto patvirtintas sąmatas.
5.2.3. Leidybinei veiklai.
5.2.4. Papildomoms išlaidoms pagal specialias išlaidas ir sąmatas, sudarytas Vykdomojo komiteto, finansuoti.
5.2.5. Sąjungos narių šaškių kompozicijos veiklai finansuoti.
5.2.6. Steigti specialius ir pereinamuosius prizus, skirti pinigines premijas ar stipendijas, mokėti atlyginimus samdomiems įstatymų nustatyta tvarka darbuotojams.
5.2.7. Vystyti ir plėtoti šaškių kompoziciją tarp Lietuvos gyventojų.
5.2.8. Premijuoti trenerius, teisėjus, sportininkus.
5.2.9. Metodiniam darbui.
5.2.10. Finansuoti ūkines išlaidas.
5.2.11. Skirti lėšas sportinio inventoriaus ir įrengimų įsigijimui.
5.3. Sąjungos turtą sudaro pirkti, dovanoti, dalinio dalyvavimo tvarka įsigyti sportiniai įrenginiai ir inventorius bei kitos materialinės vertybės.
5.4. Sąjunga savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis.
VI skyrius. SĄJUNGOS LIKVIDAVIMAS

6.1. Sąjunga likviduojama:
6.1.1. Suvažiavimo sprendimu, jeigu už jį balsuoja 2/3 visų jos narių.
6.1.2. Teismui priėmus sprendimą nutraukti Sąjungos veiklą.
6.2. Turtas, likęs likvidavus Sąjungą, panaudojamas įstatymų numatyta tvarka.


Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Prezidentas                          A.Kačiuška

 
Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Įstatai, įregistruoti LR Teisingumo ministerijoje 2002 m. kovo 1 d.
 Į puslapio pradžią

 

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator