Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos pakeisti įstatai, kurių nauja redakcija buvo priimta LŠKMS suvažiavime 2022-09-24.

Įstatai 2022-12-15 įregistruoti VĮ "Registrų centras".

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS)

ĮSTATAI

 

I skyrius. Bendroji dalis.

1.1. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra savarankiška visuomeninė šaškių kompozicijos mėgėjų (kompozicijų sudarytojų bei sprendėjų) sąjunga, sporto organizacija, kurios teisinė forma – asociacija, tęsianti Lietuvos šaškių federacijos kompozicijos komisijos veiklą:

1.1.1. Vienijanti fizinius asmenis - tuos, kurie remia šią sporto šaką ir pripažįsta Įstatus.

1.1.2. Vadovaujanti šaškių kompozicijai Lietuvoje.

1.2. Sąjunga bendradarbiauja su įregistruotomis Lietuvos Respublikos bei užsienio šalių ar tarptautinėmis sporto ir visuomeninėmis organizacijomis (federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, lygomis ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis.

1.3. Sąjunga yra juridinis asmuo, turinti savo sąskaitas banke, antspaudą su pavadinimu ir veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Sporto įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų ir šių Įstatų; Sąjunga turi emblemą, gairelę, garbės raštą ir t.t.

1.4. Savo veikloje Sąjunga vadovaujasi šiais Įstatais, kurie sudaryti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Pasaulinės šaškių federacijos (toliau – FMJD), Europos šaškių konfederacijos (toliau – EDC), Lietuvos šaškių federacijos (toliau – LŠF) įstatų bei šaškių taisyklių pagrindu.

1.5. Sąjunga dalyvauja LŠF veikloje.

 

II skyrius. Sąjungos uždaviniai ir funkcijos

 

2.1. Pagrindiniai Sąjungos veiklos uždaviniai:

2.1.1. Plėsti ir populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

2.1.2. Kelti Lietuvos šaškių kompozitorių meistriškumą.

2.1.3. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis bei fiziniais asmenimis, tarp jų - ir su užsienio.

2.1.4. Ginti Sąjungos narių teises bei teisėtus interesus, susijusius su šaškių kompozicija.

2.2. Įgyvendindama savo svarbiausius uždavinius, Sąjunga turi teisę:

2.2.1. Atstovauti LŠKMS FMJD, taip pat kitose tarptautinėse sporto

organizacijose.

2.2.2. Sudaryti Lietuvos šaškių kompozitorių ir kompozicijų sprendėjų rinktines.

2.2.3. Koordinuoti Lietuvoje veikiančių šaškių kompozicijos organizacijų veiklą.

2.2.4. Atstovauti LŠKMS Tarptautiniame ir Lietuvos olimpiniame komitete.

2.3. Įgyvendindama savo svarbiausius uždavinius, Sąjunga atlieka šias funkcijas:

2.3.1. Sudaro oficialius kalendorinius varžybų planus.

2.3.2. Rengia Lietuvos čempionatus, pirmenybes, tarptautines varžybas, įvairius renginius,

tvarko rezultatų apskaitą.

2.3.3. Nustato Lietuvos šaškių kompozitorių (sudarytojų ir sprendėjų) titulus, atskyrius ir

teisėjų kategorijas, jų suteikimo tvarką ir pateikia tai tvirtinti LŠF Vykdomajam komitetui.

2.3.4. Rūpinasi Lietuvos rinktinių rengimu, jų dalyvavimu svarbiausiose tarptautinėse varžybose.

2.3.5. Atstovauja Sąjungos nariams Lietuvos sporto struktūrose, FMJD ir kitose tarptautinėse organizacijose.

2.4. Sąjunga savo tikslams gali turėti įmones, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka. Sąjunga gali steigti visuomenės informavimo priemones, filialus.

 

III skyrius. Sąjungos nariai, jų teisės ir pareigos

 

3.1. Sąjunga remiasi lygiateisiškumo principu.

3.2. Sąjungos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Sąjungos nariais gali būti ir užsienio šalių piliečiai, susipažinę ir pripažįstantys Sąjungos Įstatus, jeigu jų narystei Sąjungoje pritaria ne mažesnė kaip Suvažiavime dalyvaujančių Sąjungos narių 2/3 balsų dauguma.

3.3. Garbės prezidentu, garbės nariais gali būti išrinkti asmenys, nusipelnę Lietuvos šaškių kompozicijai. Reikalavimus šiems titulams nustato suvažiavimas.

3.4. Rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, materialiai remiantys Sąjungą.

3.5. Asmenys, norintys įstoti į Sąjungą, turi pateikti pareiškimą Prezidentui. Vykdomasis komitetas priima sprendimą dėl narystės ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo pateikimo, išskyrus 3.2. punkte numatytą atvejį.

3.6. Sąjungos narys gali:

3.6.1. Per Vykdomąjį komitetą arba tiesiogiai suvažiavimui teikti pasiūlymus, tame tarpe atskiroms Sąjungos komisijoms bei kitoms institucijoms.

3.6.2. Dalyvauti visuose Sąjungos renginiuose.

3.7. Sąjungos nariai turi teisę:

3.7.1. Rinkti ir būti išrinktais į Sąjungos institucijas

3.7.2.Gauti Sąjungos paramą.

3.7.3.Ginti savo teises ir teisėtus interesus.

3.7.4. Gauti informaciją apie Sąjungos veiklą.

3.7.5. Naudotis Sąjungos sukaupta informacija.

3.7.6. Išstoti iš Sąjungos.

3.8. Sąjungos nariai privalo pripažinti ir laikytis Sąjungos Įstatų, kompozicijų sudarymo ir sprendimo varžybų taisyklių, Sąjungos Suvažiavimo, Vykdomojo komiteto ir Prezidento sprendimų, veikti neprieštaraudami šiems įstatams, kasmet iki kovo 31 d. sumokėti metinį nario mokestį ir kitas nustatytas įmokas.

3.9. Nariai nesilaikantys 3.8. punkte išdėstytų reikalavimų, Vykdomojo komiteto

sprendimu, gali būti laikinai arba galutinai (pritarus suvažiavimui) pašalinti iš Sąjungos.

Už įstatų pažeidimą Sąjungos nariui gali būti taikomos nuobaudos (pastaba, papeikimas, pašalinimas nustatytam laikotarpiui iš rinktinės ir kt.). Konkrečią nuobaudą nariui skiria Vykdomasis komitetas, kurią vėliau patvirtina arba panaikina suvažiavimas.

3.10. Sąjunga savo darbui įstatymų nustatyta tvarka gali samdyti darbuotojus.

3.11. Sąjungos narių sąrašus tvarko Vykdomasis komitetas ir Prezidentas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys.

 

IV skyrius Sąjungos struktūra ir valdymas, valdymo struktūrų funkcijos ir rinkimų sąlygos.

 

4.1. Sąjungos struktūra ir valdymas yra:

4.1.1. Suvažiavimas.

4.1.2. Vykdomasis komitetas, kurio nariais yra:

4.1.2.1. Prezidentas.

4.1.2.2. Viceprezidentas. Viceprezidentas, be kitų pareigų, kurias nustato Vykdomasis komitetas ir Prezidentas, Prezidentui negalint vykdyti savo funkcijų, netekus įgaliojimų arba Prezidento pavedimu, pavaduoja Sąjungos prezidentą, vykdo jo funkcijas.

4.1.2.3. Generalinis sekretorius. Generalinis sekretorius be kitų pareigų, kurias nustato Vykdomasis komitetas ir Prezidentas, tvarko Sąjungos buhalteriją, apskaitą.

4.2. Suvažiavimas yra aukščiausias Sąjungos organas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per vienerius metus. Eilinį suvažiavimą šaukia Vykdomasis komitetas. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas Vykdomojo komiteto iniciatyva, pareikalavus revizijos komisijai arba pareikalavus daugiau kaip vienam trečdaliui Sąjungos narių. Apie šaukiamą suvažiavimą Sąjungos nariams (arba delegatams) būtina pranešti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki suvažiavimo dienos Sąjungos tinklalapyje arba asmeniškai. Suvažiavimas turi teisę priiminėti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė sąjungos narių. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, Sąjungos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek Suvažiavime  dalyvavo Sąjungos narių. Išimtinai suvažiavimo kompetencijai priklauso:

4.2.1. Priimti, keisti ir papildyti Sąjungos įstatus bei simboliką.

4.2.2. Metinės ataskaitos tvirtinimas.

4.2.3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

4.2.4. Prezidento ir kitų vadovaujančių institucijų rinkimas.

4.2.5. Nutarimo apie Sąjungos biudžetą priėmimas.

4.2.6. Nutarimo apie nario mokesčio priėmimas.

4.2.7. Garbės prezidento ir Garbės narių vardų suteikimas.

4.2.8. Vykdomojo komiteto sprendimų tvirtinimas dėl naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ar pašalinimo iš Sąjungos.

4.2.9. Sąjungos renginių metinio plano, normatyvinių aktų tvirtinimas.

4.2.10. Vykdomojo komiteto sprendimų jungtis į sporto organizacijas (sąjungas, draugijas, lygas ir kt.) tvirtinimas.

4.2.11. Sąjungos buveinės keitimas.

4.2.12. Suvažiavimo nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus nutarimus reorganizuoti Sąjungą arba nutraukti jos veiklą, keisti ir papildyti Sąjungos įstatus, kurie priimami atviru balsavimu ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma.

4.3. Sąjungos nariai suvažiavime dalyvauja tiesiogiai. Esant ypatingoms aplinkybėms (force majeure), dėl kurių Sąjungos suvažiavimas negali vykti tiesiogiai, jis gali vykti nuotoliniu būdu. Tokio Sąjungos suvažiavimo rengimo ir balsavimo jame tvarką tvirtina Sąjungos Vykdomasis komitetas atskiru sprendimu.

4.4. Tarp suvažiavimų Sąjungai vadovauja dvejiems metams suvažiavime renkamas Vykdomasis Komitetas ir Prezidentas.

4.5.Vykdomasis komitetas atlieka šias funkcijas:

4.5.1. Rengia dokumentus Sąjungos suvažiavimui.

4.5.2. Sprendžia priėmimo į Sąjungos narius ir pašalinimo iš jos klausimus.

4.5.3. Įgyvendina suvažiavimo nutarimus.

4.5.4. Tvirtina renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus.

4.5.5. Tvirtina tarptautinėse varžybose dalyvaujančių Lietuvos rinktinių sudėtis.

4.5.6. Nustato finansinius reikalavimus (turnyro mokesčius, paslaugų įkainius Sąjungos nariams ir kt.).

4.5.7. Tvirtina varžybų nuostatus, Lietuvos rinktinių pasirengimo programas.

4.5.8. Priima šaškių kompozicijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (taip pat – finansinius).

4.5.9. Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą suteikia didmeistrio, meistro ir kandidato į meistrus vardus ir pateikia juos tvirtinti LŠF Vykdomajam komitetui. Pagal kvalifikacinės komisijos teikimą suteikia atskyrius.

4.5.10. Pagal teisėjų komisijos teikimą suteikia nacionalinės kategorijos teisėjo vardą ir pateikia jį tvirtinti LŠF Vykdomajam komitetui.

4.5.11. Tvirtina komisijų sprendimus.

4.5.12. Sudaro laikinąsias komisijas, konsultuoja arba pasiūlo konsultantus susidariusiems klausimams spręsti.

4.5.13. Organizuoja ir vykdo kitus darbus.

4.6. Vykdomasis komitetas rengia posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus ir visuomet prieš pat suvažiavimą. Vykdomojo komiteto posėdžius galima vykdyti internetinėje erdvėje. Posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip ˝ narių. Dėl svarbių priežasčių nedalyvaujantis Vykdomojo komiteto narys balso teisę gali perduoti kitam nariui arba balsuoti žinomais dienotvarkės klausimais raštu. Vykdomasis komitetas patvirtina balso perdavimo teisėtumą. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant balsų lygybei, lemia prezidento arba jį pavaduojančio viceprezidento balsas. Vykdomojo komiteto narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu pranešęs Sąjungos Vykdomajam komitetui. Asmuo netenka Vykdomojo nario teisių nuo pranešimo pateikimo Vykdomajam komitetui dienos.

4.7. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas. Prezidentas oficialiai atstovauja Sąjungai. Prezidentas atlieka šias funkcijas:

4.7.1. Vykdo Sąjungos įstatų reikalavimus, Sąjungos suvažiavimo ir Vykdomojo komiteto sprendimus, tvarko einamuosius Sąjungos reikalus.

4.7.2. Organizuoja ir vykdo sąjungos Vykdomojo komiteto posėdžius, informuoja Sąjungos narius apie jo nutarimus.

4.7.3. Priima sprendimus, reguliuojančius Sąjungos veiklą, kurie neprieštarauja Sąjungos įstatams, Sąjungos suvažiavimo ir Vykdomojo komiteto nutarimams.

4.7.4. Atidaro ir uždaro sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose kredito įstaigose.

4.7.5. Atstovauja Sąjungai teismuose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, sudaro su jais sandorius.

4.7.6. Priima asmenis į darbą Sąjungoje, nustato jų pareigas bei atlyginimus.

4.7.7. Sudaro ir pateikia Sąjungos veiklos ataskaitą suvažiavimui.

4.8. Prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu pranešęs Sąjungos Vykdomajam komitetui. Asmuo netenka Prezidento teisių nuo pranešimo pateikimo Vykdomajam komitetui dienos.

4.9. Sąjunga turi pastovias komisijas, veikiančias pagal Sąjungos normatyvinius dokumentus:

4.9.1. Revizijos komisija.

4.9.2. Kvalifikacinė komisija.

4.9.3. Etikos ir ginčų komisija (pavaldi suvažiavimui).

4.9.4. Suvažiavimas turi teisę sudaryti ir kitas komisijas.

4.10. Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir 1 narys. Revizijos komisija pavaldi tik suvažiavimui ir už savo darbą atsiskaito suvažiavimui. Revizijos komisijos narių kadencija prasideda jų išrinkimu suvažiavimo metu ir baigiasi kitame suvažiavime išrinkus naujus. Komisija tikrina finansinę ir ūkinę Sąjungos veiklą, kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvoje veikiančių įstatymų ir turi teisę reikalauti informacijos apie finansinę Sąjungos veiklą.

 

V skyrius. Sąjungos lėšos ir turtas

 

5.1. Sąjungos lėšas sudaro:

5.1.1. Nario mokestis (stojamasis ir metinis).

5.1.2. Įplaukos už visų rūšių mokamus renginius ir paslaugas, kurias vykdo Sąjunga.

5.1.3. Valstybinės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti.

5.1.4. Narių ir rėmėjų, įvairių draugijų, firmų ir organizacijų teikiama parama bei dovanos.

5.1.5. Pajamos iš leidybinės ir reklaminės veiklos.

5.1.6. Atsiskaitymai nuo pelno iš įsteigtų įmonių veiklos.

5.1.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

5.2. Šios lėšos yra naudojamos:

5.2.1. Rengti varžyboms ir stovykloms, seminarams, tarptautiniams renginiams.

5.2.2. Vykdomajam aparatui ir patalpoms išlaikyti pagal Sąjungos Vykdomojo komiteto patvirtintas sąmatas.

5.2.3. Leidybinei veiklai.

5.2.4. Papildomoms išlaidoms pagal specialias išlaidas ir sąmatas, sudarytas Vykdomojo komiteto, finansuoti.

5.2.5. Sąjungos narių šaškių kompozicijos veiklai finansuoti.

5.2.6. Steigti specialius ir pereinamuosius prizus, skirti pinigines premijas ar stipendijas, mokėti atlyginimus samdomiems įstatymų nustatyta tvarka darbuotojams.

5.2.7. Vystyti ir plėtoti šaškių kompoziciją tarp Lietuvos gyventojų.

5.2.8. Premijuoti trenerius, teisėjus, sportininkus.

5.2.9. Metodiniam darbui.

5.2.10. Finansuoti ūkines išlaidas.

5.2.11. Skirti lėšas sportinio inventoriaus ir įrengimų įsigijimui.

5.3. Sąjungos turtą sudaro pirkti, dovanoti, dalinio dalyvavimo tvarka įsigyti sportiniai įrenginiai ir inventorius bei kitos materialinės vertybės.

5.4. Sąjunga savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis.

 

VI skyrius. SĄJUNGOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

6.1. Kai Sąjungos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registro centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

6.2. Sąjungos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

6.3. Už Sąjungos pranešimų išsiuntimą laiku (paskelbimą) atsako Prezidentas, o jei Sąjunga likviduojama – likvidatorius.

 

VII skyrius. Sąjungos likvidavimas

 

7.1. Sąjunga likviduojama:

7.1.1. Suvažiavimo sprendimu, jeigu už jį atviru balsavimu balsuoja ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų dauguma.

7.1.2. Teismui priėmus sprendimą nutraukti Sąjungos veiklą.

7.2. Turtas, likęs likvidavus Sąjungą, panaudojamas įstatymų numatyta tvarka.

  

 

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos prezidentas                            Algimantas Kačiuška

 

                                                                                                                                 2022-09-24

 

 Į puslapio pradžią 

 

                                                Copyright © 2008-2022 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator