Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

 

    Suvažiavimai

     XIII suvažiavimo medžiaga

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos suvažiavimo

P R O T O K O L A S

Šiauliai,                                                                                                                                       2015m.rugsėjo 26d.

 

Suvažiavimo pirmininkas                             Stasys Žilevičius

Suvažiavimo sekretorius                              Rimas Mackevičius

 

Suvažiavime dalyvavo: Simanas Aškinis, Valdas Bieliauskas, Arūnas Bučinskas, Vytautas Gudelionis, Algimantas Kačiuška, Rimas Mackevičius, Virmantas Masiulis, Steponas Petrauskas, Petras Rimša, Viktor Studencov, Jonas Šiožinys, Stasys Žilevičius.

 

Suvažiavimo darbotvarkė:

1. LŠKMS Prezidento ataskaita.

2. Revizijos komisijos ataskaita.

3. LŠKMS Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitos aptarimas.

4. LŠKMS Prezidento rinkimai.

5. LŠKMS vykdomojo komiteto narių, Revizijos komisijos narių, kvalifikacijos komisijos, etikos komisijos rinkimai.

6. 2016m.varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

7. Dėl nario mokesčio dydžio.

8. Romualdo Račinsko priėmimas į LŠKMS narius.

9. Gennadij Andrejev priėmimas į LŠKMS narius.

10. Viktor Šulgos priėmimas į LŠKMS narius.

11. Anatolij Terechov priėmimas į LŠKMS narius.

12. Rušan Valejev priėmimas į LŠKMS narius.

Patvirtinta:12 už, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

Svarstyta:

1.LŠKMS Prezidento ataskaita.

LŠKMS Prezidento ataskaitą perskaitė prezidentas Stasys Žilevičius (pridedama).

 

2.Revizijos komisijos ataskaita.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė Steponas Petrauskas (pridedama).

 

3.LŠKMS Prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitų aptarimas.

A.Kačiuška aptarė LŠKMS veiklą ir pasiūlė Prezidento darbą įvertinti gerai.

R.Mackevičius pasiūlė patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą.

Nutarta:

1. LŠKMS Prezidento darbą įvertinti gerai.

2. Patvirtinti Revizijos komisijos ataskaitą.

Balsuota: už -12,prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

4.LŠKMS Prezidento rinkimai.

A.Kačiuška ir V.Studencov pasiūlė LŠKMS Prezidentu dvejiems metams vėl išrinkti Stasį Žilevičių.

Nutarta:

Išrinkti Stasį Žilevičių LŠKMS prezidentu.

Balsuota; už -11,prieš-0,susilaikė-1.

 

5.LŠKMS vykdomojo komiteto narių, Revizijos komisijos narių, kvalifikacinės komisijos, etikos komisijos rinkimai.

Prezidentas S.Žilevičius pasiūlė kandidatus į LŠKMS VK narius.

Nutarta:

1. Išrinkti Juozą Leišį LŠKMS VK nariu ir viceprezidentu sprendimui.

2. Išrinkti Rimą Mackevičių LŠKMS VK nariu ir generaliniu sekretoriumi.

3. Išrinkti Arūną Bučinską LŠKMS nariu.

Balsuota už visus tris punktus. Balsavimo rezultatai:už-12, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Prezidentas S.Žilevičius pasiūlė nutraukti  LŠKMS nario ir viceprezidento Valdo Bieliausko įgaliojimus ryšium su tuo, jog jis atsisakė eiti toliau užiminimas pareigas.

Nutarta:

Nutraukti LŠKMS VK nario ir viceprezidento sudarymui Valdo Bieliausko įgaliojimus.

Balsuota: Už -11, prieš nebuvo, susilaikė  - 1.

S.Žilevičius pasiūlė kandidatus į Revizijos komisiją, kvalifikacinę komisiją ir etikos komisiją.

Nutarta:

1. Sudaryti šios sudėties revizijos komisiją: pirmininkas - Steponas Petrauskas, narys - Vytautas Gudelionis.

2. Kvalifikacinės komisijos pirmininku išrinkti Valdą Bieliauską.

3. Etikos komisijos pirmininku išrinkti Arūną Bučinską.

Balsuota: už -12,prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

6.2016m.varžybų kalendoriaus tvirtinimas.

S.Žilevičius pasiūlė patvirtinti 2016 m. varžybų kalendorių.

Nutarta:

1. 2016 m. šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą surengti 2016 m. rugsėjo mėn..

2. Pavesti LŠKMS VK nustatyti tikslią varžybų datą ir vietą.

3. Surengti 2016 m. sudarymo čempionatą  ir LŠKMS konkursą šimtalangėmis šaškėmis keturiuose skyriuse (miniatiūros, problemos, etiudai, daminės problemos).

4. Pavesti VK patvirtinti varžybų nuostatus, numatant galutinį kompozicijų pristatymo terminą iki 2016 m. kovo 01 d..

Balsuota: už -12, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

7.Dėl nario mokesčio dydžio.

R.Mackevičius pasiūlė nuo 2016-01-01 nustatyti  10 EUR dydžio nario mokestį. A.Kačiuška pasiūlė nustatyti 5 EUR dydžio stojamąjį mokestį.

Nutarta:

Nuo 2016-01-01 nustatyti 10 EUR dydžio kasmetinį nario mokestį ir 5 EUR dydžio stojamąjį mokestį.

Balsuota: už 12, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

8.R.Račinsko priėmimas į LŠKMS narius.

Nutarta:

Priimti R.Račinską į LŠKMS narius.Balsuota:11 už, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

9.G.Andrejev priėmimas į LŠKMS narius.

Nutarta:

Priimti Gennadij Andrejev į LŠKMS narius.

Balsuota:13 už, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

 

10.Viktor Šulgos priėmimas į LŠKMS narius.

Nutarta:

Priimti Viktor Šulga į LŠKMS narius.

Balsuota: Už-10, prieš nebuvo, 3 susilaikę.

 

11.Anatolij Terechov priėmimas į LŠKMS narius.

Nutarta:

Priimti A.Terechov į LŠKMS narius.

Balsuota: už-10, prieš-0, susilaikė-3.

 

12.Rušan Valejev priėmimas į LŠKMS narius.

Nutarta:

Priimti Rušan Valejev į LŠKMS narius.

Balsuota: Už-10, prieš-0, susilaikė-3.

 

Pirmininkavo                             Stasys Žilevičius

Sekretoriavo                             Rimas Mackevičius

 

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator