Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2019 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų  sprendimo čempionato

REGLAMENTAS

 

1. Bendri nurodymai

1.1. 2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS) rugsėjo 28-29 dienomis.

1.2. Čempionatas vyks Kėdainių sporto centro rekreacijos ir sporto komplekso patalpose adresu: Parko g.6, Vilainių kaimas, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas. Čempionato pradžia rugsėjo 28 d. 14 val.

1.3. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir/arba Lietuvos nuolatiniai gyventojai, kurie yra LŠKMS nariais, taip pat tie, kurie yra kitų Lietuvos šaškių federacijos (toliau - LŠF) klubų nariais, jeigu jų klubai iki 2019 balandžio 30 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. LŠKMS ir LŠF klubų nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiais ir/ar Lietuvos nuolatiniais gyventojais, čempionate turi teisę dalyvauti be konkurencijos, t.y. čempionate jiems vietos skiriamos su prierašu „be konkurencijos“, jie apdovanojami čempionato nuostatuose nustatytais piniginiais prizais, bet neapdovanojami medaliais ir diplomais. Be starto (dalyvio) mokesčio čempionate taip pat gali dalyvauti vidurinių/gimnazijų ir profesinių mokyklų moksleiviai iki 19 metų amžiaus (imtinai).

Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie nėra LŠKMS ar LŠF klubų nariais, arba kurių LŠF klubai iki 2019 balandžio 30 d. nesumokėjo kasmetinio nario mokesčio LŠF, arba kurie nėra moksleiviai, čempionate gali dalyvauti lygiomis teisėmis su kitais čempionato dalyviais, prieš čempionato pradžią LŠKMS gen. sekretoriui (arba čempionato vyriaus. teisėjui, jeigu čempionato metu nebus LŠKMS gen. sekretoriaus) sumokėję 15 EUR starto (dalyvio) mokestį.

1.5. Vyriausiąjį teisėją skiria LŠKMS Vykdomasis komitetas (toliau – VK). Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius čempionatui ir pateikia kiekviename ture čempionato dalyviams. Po kiekvieno turo vyriausiasis teisėjas įvertina taškais čempionato dalyvių pateiktus sprendimus.

1.6. Ginčų komisiją sudaro trys nariai. Ginčų komisijai vadovauja vyriausiasis teisėjas. Kitus du narius iš sprendėjų tarpo renka sprendėjai prieš čempionato pradžią.

1.7. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki čempionato pradžios, nei jo eigoje.

1.8. Dalyvavimas čempionate reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

2.  Čempionato vykdymas

2.1. Čempionatas vyksta 2 dienas 2 turais:

2.1.1. I varžybų dieną I turas (3 valandos) - 18 šimtalangių šaškių kompozicijų (12 problemų ir miniatiūrų, 2 daminės problemos, 2 etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.1.2. II varžybų dieną II turas (2 valandos) - 12 paprastųjų šaškių kompozicijų (6 problemos,2 daminės problemos, 2  etiudai, 2 uždarymo uždaviniai) sprendimas.

2.2. Sprendimo tikslas: kompozicinio (autorinio) sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba išsamaus  papildomo sprendimo, dalinio šalutinio sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas:

2.2.1. Kompozicinis (autorinis) sprendimas - tai užduoties sprendimas, atitinkantis tarptautinėms šaškių kompozicijos taisyklėms.

2.2.2. Išsamus papildomas sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės, kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis kitu pirmu ėjimu, nei sumanė autorius.

2.2.3. Dalinis šalutinis sprendimas - tai kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės kuriuo įvykdoma užduotis (laimėjimas, lygiosios, uždaryti griežtai apibrėžtą baltųjų ar juodųjų šaškių – paprastų ar (ir) damų – kiekį), prasidedantis antru ėjimu ar sekančiais ėjimais, nei sumanė autorius.

2.2.4. Neišsprendžiamumas - tai sprendimo variantas, kuriame besiginančioji pusė turi stipresnę gynybą, nei sumanė autorius, ko pasėkoje autoriaus sumanymo neįmanoma įvykdyti.

2.3. Sprendimo vertinimas:

2.3.1. Autorinio kompozicinio sprendimo nurodymas I ir II turuose vertinamas nuo 1 iki 5 taškų:

2.3.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.3.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.3.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.3.1.2.2. Už kiekvieną variantą daugiavariantėse problemose.

2.3.1.2.3. Už etiudų variantų nurodymą.

2.3.1.2.4. Už uždarymo užduoties variantų nurodymą.

2.3.2. Papildomai vertinama: išsamus papildomas sprendimas, dalinis šalutinis sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.3.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį kompozicinį sprendimą, o jų  suradus daugiau, už kiekvieną sekantį, po 1 tašką.

2.3.2.2. Už kiekvieną nurodytą neteisingą išsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio kompozicinio sprendimo nurodymą.

2.3.2.3. Už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas taškas, už kiekvieną nurodytą teisingą dalinį šalutinį sprendimą tik viename iš kelių toje užduotyje esančių kompozicinių variantų taip pat skiriama vienas taškas.

2.3.2.4. Už kiekvieną nurodytą bet kokį neteisingą dalinį šalutinį sprendimą skiriamas vienas baudos taškas.

2.3.2.5. Už nurodytą neišsamų papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą taškai neskiriami.

2.4. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna notacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.5. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.6. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.7. Po II turo rezultatų paskelbimo per 30 min. sprendėjas gali pateikti apeliaciją vyriausiajam teisėjui dėl neteisingo vertinimo turuose.

2.8. Jei teisėjas su pateikta apeliacija nesutinka, ginčų komisija per 30 min. išnagrinėja apeliaciją ir pateikia galutinį ir neginčijamą sprendimą.

2.9. Vietos čempionate nustatomos pagal taškų sumą, surinktų dviejuose turuose (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą čempionate užima:

2.9.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.9.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.9.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.9.4. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas I čempionato ture.

2.9.5. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas (abiejuose turuose).

2.10. 3 čempionato prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir LŠKMS VK sprendimu nustatytais piniginiais prizais..

3. Papildoma informacija

3.1. LŠF narių atranka į artimiausias oficialias tarptautines akivaizdines šaškių kompozicijų sprendimo varžybas bus vykdoma pagal šio čempionato rezultatus. Esant galimybei siųsti keletą sprendėjų, galutinį sprendimą priima LŠKMS VK.

3.2. Atsižvelgiant į čempionato rezultatus pagal  kompozicijų sprendėjų kvalifikacinių reikalavimų nuostatus LŠF nariams suteikiami kvalifikaciniai balai.

 

LŠKMS prezidentas                                                                                 Algimantas Kačiuška

                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator