Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas

                                                                                                     

                                                                                                                                                             Tvirtinu:

                                                                                                   LŠKMS prezidentas A.Kačiuška

                                                                                                              2021-11-03

  

          2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai

 2022 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatą (toliau – čempionatas) organizuoja ir praveda Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS).

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.3. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 2. Varžybų vykdymo tvarka

  2.1. Čempionato miniatiūros, problemos, daminės problemos turi atitikti Tarptautinių Taisyklių

(Regles Internationales of Problemism) pirmoje dalyje nurodytus RM (Rules of Master) arba RS

 (Rules Superior) lygių reikalavimus, galiojusius iki 2016-10-12 (t.y. neįskaitant FMJD CPI

2016-10-12 Tarptautinių taisyklių 1.16 punkto pakeitimą, liečiantį damines problemas).

Čempionato etiudai turi atitikti Tarptautinių Taisyklių trečioje dalyje (Regles Internationales of end

 games) keliamus reikalavimus.

2.2. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių Taisyklių antros dalies reikalavimus, išskyrus:

2.2.1. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.2.2. Dalyviai savo kūrinius gali siųsti ir elektroniniu laišku.

2.2.3. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų pavie-

šinimo.

2.3. Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2022 m. kovo 15 dienos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (kūriniai priimami nuo 2022 m. vasario 01 d.) keturiuose skyriuose:

a) miniatiūros-100 (didžiausias tiek baltųjų, tiek juodųjų šaškių skaičius pradinėje padėtyje – 7)

b) problemos-100 (mažiausiai 8 baltųjų arba/ir juodųjų šaškės pradinėje padėtyje)

c) daminės problemos-100

d) etiudai-100

Teminių užduočių skyriuose nėra.

2.4. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar Lietuvos nuolatiniai gyventojai, kurie yra LŠKMS nariais (LŠKMS nariai turi būti sumokėję metinį LŠKMS nario mokestį už 2021 m.), taip pat tie, kurie yra kitų Lietuvos šaškių federacijos (toliau - LŠF) klubų nariais. Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariais, siųsdami kūrinius į čempionatą, turi nurodyti kokiam LŠF klubui priklauso.

LŠKMS ir LŠF klubų nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiais ir/ar Lietuvos nuolatiniais

gyventojais, čempionate turi teisę dalyvauti be konkurencijos, t.y. čempionate jiems vietos skiriamos su prierašu „be konkurencijos“, jie apdovanojami čempionato nuostatuose nustatytais piniginiais prizais, bet neapdovanojami medaliais ir diplomais.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie nėra LŠKMS ar LŠF klubų nariais čempionate gali dalyvauti lygiomis teisėmis su kitais čempionato dalyviais, iki 2022 m. kovo 15 d. sumokėję 15 EUR starto (dalyvio) mokestį į LŠKMS atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 22 7044 0600 0232 5083.

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

2.6. Čempionate yra leidžiama dalyvauti šiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2020 m. vasario 28 dienos; dalyvavusiems varžybose po 2020 m. vasario 28 dienos. Šiuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą; varžybas, kuriose dalyvavo, ten gautą įvertinimą ir užimtą vietą.

2.7. Čempionate neleidžiama dalyvauti:

2.7.1. Kūriniams, kurie čempionato vykdymo metu (nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.) dalyvauja kitose varžybose.

2.7.2. Kūriniams, kurie jau dalyvavo Lietuvos čempionatuose ir gavo teigiamą įvertinimą.

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra ši:

2.8.1. Miniatiūrų skyriaus teisėjas – A.Tavernier (Prancūzija).

2.8.2. Problemų skyriaus teisėjas – V.Bulat (Baltarusija).

2.8.3. Daminių problemų skyriaus teisėjas – A.Maliuta (Ukraina).

2.8.4. Etiudų skyriaus teisėjas –J.Bastiaannet (Nyderlandai).

2.8.5. Čempionato vyriaus. teisėjas – A.Kačiuška, vyriaus. sekretorius- V.Bieliauskas.

Čempionate gali dalyvauti čempionato vyriaus. teisėjas ir vyriaus. sekretorius.

 2.9. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal 100,0 taškų skalę. Minimalus įvertinimas – „0,0“

 taškų, maksimalus įvertinimas – „100,0“ taškų.

2.10. Kūriniai priimami nuo 2022 m. vasario 01 d. iki 2022 m. kovo 15 d. (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiuntimo data yra 2022 m. kovo 15 d.).

Kūriniai siunčiami:

2.10.1. El. paštu adresu valdas bieliauskas bieliauskas@mail.ru

arba

2.10.2. Pašto laišku (rekomenduojama registruotu laišku) adresu Algimantas Kačiuška, Architektų g. 38-21, 78263 Šiauliai.

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis pats pasirenka, kuriuo adresu išsiųsti savo kūrinius.

 3. Nugalėtojų nustatymas

  Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai

įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys,

 pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti „0,0“ taškų,

vieta neskiriama.

 4. Apdovanojimai

  Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais ir diplomais, užėmę

antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomai (čempionai ir kitų prizinių vietų

laimėtojai nustatomi ir šie apdovanojimai skiriami eliminuojant be konkurencijos dalyvaujančių

čempionato dalyvių užimtas vietas).

Čempionato prizinis fondas – 240 EUR. Čempionato kiekvieno skyriaus I vietos laimėtojas apdovanojamas 30 EUR piniginiu prizu, II vietos – 20 EUR, III vietos – 10 EUR piniginiais prizais.

Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 5. Rezultatų paskelbimas

  Čempionato nuostatai, dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai turi būti paskelbti LŠKMS svetainėje adresu  http://www.lskms.puslapiai.lt/

                                                Copyright © 2008-2021 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator