Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2019 m. Lietuvos šaškių (64) kompozicijų sudarymo čempionatas

                                                                                                                                                                TVIRTINU:

                                                                                                                                                                LŠKMS prezidentas A.Kačiuška

                                                                                                                                                               2019-01-07

     

 

                              2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato  

                                                 

NUOSTATAI

                       

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatą (toliau – čempionatas) organizuoja ir

praveda Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (toliau - LŠKMS).

 

1. Tikslas ir uždaviniai

 

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.3. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka   

 

2.1. Čempionatas pravedamas neakivaizdžiai nuo 2019 m. sausio 01 d, iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 trijuose skyriuose:

  • Problemos

  • Daminės problemos

  • Etiudai

Teminių užduočių skyriuose nėra.

 

2.2. Čempionate be starto (dalyvio) mokesčio turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai ir/arba

 Lietuvos nuolatiniai gyventojai, kurie yra LŠKMS nariais, taip pat tie, kurie yra kitų Lietuvos šaškių

 federacijos (toliau - LŠF) klubų nariais, jeigu jų klubai iki 2019 balandžio 30 d. sumokėjo kasmetinį nario

 mokestį LŠF. Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariais, siųsdami kūrinius į čempionatą,

turi nurodyti kokiam LŠF klubui priklauso.

 LŠKMS ir LŠF klubų nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiais ir/ar Lietuvos nuolatiniais

gyventojais, čempionate turi teisę dalyvauti be konkurencijos, t.y. čempionate jiems vietos skiriamos su

prierašu „be konkurencijos“, jie apdovanojami čempionato nuostatuose nustatytais piniginiais prizais, bet

neapdovanojami medaliais ir diplomais.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir/ar nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie nėra LŠKMS ar LŠF nariais, arba

kurių LŠF klubai iki 2019 balandžio 30 d. nesumokėjo kasmetinio mokesčio LŠF, čempionate gali dalyvauti

lygiomis teisėmis su kitais čempionato dalyviais, iki 2019 m. balandžio 30 d. sumokėję LŠKMS 30 EUR

starto (dalyvio) mokestį.

 

2.3. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių šaškių kompozicijos Taisyklių - paprastosios/rusiškos

 šaškės (toliau - TT-64), patvirtintų FMJD CPI 2010 m. sausio 29 d., su 2011m. liepos 17 d. ir 2016 m.

birželio 2 d. pakeitimais ir papildymais, reikalavimus, išskyrus:

2.3.1. Neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurių bendraautoriai yra du ar daugiau kompozitorių.

2.3.2. Kompozicijų pradinė padėtis privalo būti legali. Jei pradinėje padėtyje baltųjų šaškė (šaškės) yra

atakuotos juodųjų šaškės (šaškių), tai tokiu atveju kūrinio autorius turi pateikti pradinės padėties susidarymo

 įrodymą iš padėties, kurioje  maksimalus baltųjų ir juodųjų šaškių skaičius turi būti ne didesnis kaip 12x12

 ir nėra nė vieno «paruošto kirtimo».

2.3.3. Kiekvieno dalyvio leistinas pristatyti kūrinių skaičius nurodytas nuostatų punkte 2.5.

2.3.4. Atsiustų kūrinių ištaisymas ir pakeitimas neleidžiamas.

2.3.5. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.3.6. Čempionato organizatoriaus pareigas atlieka čempionato vyriaus. teisėjas, čempionato

koordinatoriaus pareigas – čempionato vyriaus. sekretorius.

2.3.7. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

 

2.4. Čempionato kūriniai turi:

2.4.1. Problemos turi atitikti TT-64  skyrių «2.1. – 2.3.6.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.»

aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punkto

2.3.2. reikalavimą. 

2.4.2. Daminės problemos turi atitikti TT-64 skyriaus «2.4.» reikalavimus, o taip pat TT-64 skyriuje «6.»

 aprašytiems RM (Meistriškos taisyklės) arba RS (Super taisyklės) lygių reikalavimams.

TT-64  skyriaus «2.3.1.» estetinė charakteristika (pradinės padėties legalumas)  pakeista į nuostatų punkto

2.3.2. reikalavimą. 

2.4.3. Etiudai turi atitikti TT-64  skyriuje «3.» aprašytiems reikalavimams.

 

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

 

2.6. Varžybose yra leidžiama dalyvauti sekantiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2015 m.liepos 31dienos.

2.6.3. Dalyvavusiems šiose varžybose: Jatvyz-2015, Sodružestvo-2015, Žemčužina Polesja -2015,

nepriklausomai ar jie spausdinti iki ar po 2015-07-31 (išskyrus nuostatų punktą 2.7.2.). 

 

2.7. Čempionate neleidžiama dalyvauti:

2.7.1. Kūriniams, kurie iki 2019 m. kovo 1 d. dar dalyvauja kitose varžybose.

2.7.2. Kūriniams, kurie jau dalyvavo Lietuvos čempionatuose ir gavo teigiamą įvertinimą.

 

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra ši:

2.8.1. Problemų skyriaus teisėjas – V.Bieliauskas.

2.8.2. Daminių problemų ir Etiudų skyrių teisėjas – A.Pančenko (Ukraina).

2.8.3. Čempionato vyriaus. teisėjas – A.Kačiuška, vyriaus. sekretorius- R.Mackevičius.

2.8.4. Čempionato konsultantas – A.Polevoj (Izraelis).

 

2.9. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal «100» taškų skalę.

 

2.10. Kūriniai priimami nuo 2019 m. kovo 1 d.  iki 2019 m. balandžio 30 d. (paskutinė išsiuntimo data

pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiuntimo datą yra 2019 m. balandžio 30 d.).

Kūriniai siunčiami:

2.10.1. El. paštu adresu mackevicius.rimas@gmail.com

arba

2.10.2. Pašto laišku (rekomenduojama registruotu laišku) adresu Rimas Mackevičius, Parko 30-25,

LT-11241 Vilnius.

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis pats pasirenka, kuriuo adresu išsiųsti savo kūrinius.

 

3. Nugalėtojų nustatymas

 

 Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus

 kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo

geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti «0» taškų, vieta neskiriama.

 

4. Apdovanojimai

 

Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais ir diplomais, užėmę

antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomai (čempionai ir kitų prizinių vietų

laimėtojai nustatomi ir šie apdovanojimai skiriami eliminuojant be konkurencijos dalyvaujančių

čempionato dalyvių užimtas vietas).

Čempionato prizinis fondas – 180 EUR. Čempionato kiekvieno skyriaus I vietos laimėtojas apdovanojamas

30 EUR piniginiu prizu, II vietos – 20 EUR, III vietos – 10 EUR piniginiais prizais.

Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

5. Rezultatų paskelbimas

 

Čempionato nuostatai, dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai turi

būti paskelbti LŠKMS svetainėje adresu  http://www.lskms.puslapiai.lt/ 

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator