Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

                                                        

                                                                                                                                                       Tvirtinu:

                                                                                                                                                       LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                       Stasys Žilevičius

                                                                                                                                                       2017m. birželio 28 d.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                            

2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai

 

Lietuvos Respublikos čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS).

 

1. Tikslas ir uždaviniai

 

1.1.    Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Gerinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

1.3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.4. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka

 

2.1. Čempionato miniatiūros, problemos, daminės problemos turi atitikti Tarptautinių Taisyklių (Regles Internationales of Problemism) pirmoje dalyje nurodytiems RM (Rules of Master) arba RS (Rules Superior) lygių reikalavimams, galiojusiems iki 2016-10-12.

Čempionato etiudai turi atitikti Tarptautinių Taisyklių trečioje dalyje (Regles Internationales of end games) keliamiems reikalavimams.

 

2.2. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių Taisyklių antros dalies reikalavimus, išskyrus:

2.2.1. Kiekviename skyriuje teisėjauja tik vienas teisėjas.

2.2.3. Galutiniai rezultatai bus skelbiami praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

 

2.3. Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2017 m. gruodžio 01 dienos iki 2018 m. rugpjūčio 31d. keturiuose skyriuose:

a) miniatiūros-100

b) problemos-100

c) daminės problemos-100

d) etiudai-100

Teminių užduočių skyriuose nėra.

 

2.4. Čempionate turi teisę dalyvauti Lietuvos sportininkai LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos Šaškių federacijos (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2018 m. vasario 01 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF.

 

2.5. Vieną kartą nemokamai gali dalyvauti i, bet kuris Lietuvos gyventojas arba Lietuvos pilietis, gyvenantis užsienyje, nepriklausantys LŠKMS ar LŠF. Už antrą ar paskesnius dalyvavimus tokiam dalyviui bus taikomas starto mokestis, kurio dydis bus nurodomas čempionato nuostatuose.

 

2.6. Bet kokios organizacijos nariams, išvardytiems 2.4. punkte,  varžybų (starto) mokesčio nėra.

 

2.7. LŠKMS nariai, kitų šalių atstovai, neturi teisės dalyvauti Lietuvos čempionate – jie dalyvauja kartu su LŠKMS nariais Lietuvos piliečiais lygiomis teisėmis paraleliai vykdomame LŠKMS šaškių kompozicijų sudarymo konkurse pagal jo nuostatų  2 punkte išdėstytą tvarką.

 

2.8. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

 

2.9. Varžybose yra leidžiama dalyvauti sekantiems kūriniams:

2.9.1. Naujiems – nespausdintiems ir nedalyvavusiems varžybose.

2.9.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2016 m. vasario 28. Šiuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą.

2.9.3. Sudarytiems iki 2016 m. vasario 28 d. (arba vėliau), tačiau negavusiems Lietuvos

Respublikos čempionate teigiamo įvertinimo, bet dalyvavusiems sekančiose FMJD CPI klasifikuojamose arba pagal CPI taisykles vykdytose varžybose: PWCP –VI 2015-2016 m. A.Gimbuto memoriale 2016 m. ir A.Jovaišo atminimo konkurse 2016m.

Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose kūrinys dalyvavo.

 

3.0. Varžybose neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurie iki čempionato pradžios 2017 m.

 gruodžio 01 d. dar dalyvauja FMJD CPI klasifikuojamose varžybose, o taip pat varžybose,

kurių nuostatuose pažymėta, jog jos vykdomos pagal FMDJ CPI Tarptautines Taisykles.

 

3.1. Čempionato teisėjų žiuri yra sekanti:

3.1.1. Miniatiūrų -100 ir problemų -100 skyriuose teisėjauja A.Tavernier (Prancūzija).

3.1.2. Daminių problemų -100 ir etiudų -100 skyriuose teisėjauja A. Moiseyev (JAV).

3.1.3. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal 100,0 taškų skalę. Minimalus įvertinimas – „0,0“ taškų, maksimalus įvertinimas – „100,0“ taškų.

3.1.4. Čempionato vyr. teisėjas S. Žilevičius, vyr. sekretorius R. Mackevičius.

 

3.2. Kūriniai priimami nuo 2018 m. sausio 01 d. iki 2018 m. kovo 1 d. (paskutinė pagal

pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiuntimo datą yra 2018 m. vasario 28 d.). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami.

Kūrinio pradinės padėties legalumo įrodymą būtinai turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

Kūriniai siunčiami:

1.Pašto laiškais (rekomenduojama registruotu laišku) šiuo adresu: Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124.

2.Elektroniniu laišku: Rimas Mackevičius  mackevicius.rimas@gmail.com

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis  pats pasirenka, kaip jam paprasčiau ir lengviau išsiųsti kūrinius.

3.Pristatydami kūrinius čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariai, turi nurodyti kokiam  LŠF klubui priklauso.

 

4. Nugalėtojų nustatymas

 

Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti „0,0“ taškų, vieta neskiriama.

 

5. Apdovanojimai

 

Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais ir diplomais;

dalyviai, užėmę antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais ir diplomais.

Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

6. Rezultatų paskelbimas

 

Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai bus paskelbti sekančiose interneto svetainėse:

 

http://www.lskms.puslapiai.lt

http://planet-ka.2x2.forum.com/

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator