Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

                                                        

                                                                                                                                                               Tvirtinu:

                                                                                                                                                                LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                                S. Žilevičius

                                                                                                                                                                2013 -11 -16

                                                                                                                                                                                                                                          

  

2014 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatai

 

Lietuvos Respublikos čempionatą organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS).

 

1. Tikslas ir uždaviniai

 

1.1. Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2. Gerinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

1.3. Išaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius.

1.4. Geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka

 

2.1. Čempionato miniatiūros, problemos, daminės problemos turi atitikti Tarptautinių Taisyklių (Regles Internationales of Problemism) pirmoje dalyje nurodytiems RM (Rules of Master) arba RS (Rules Superior) lygių reikalavimams.

Čempionato etiudai turi atitikti Tarptautinių Taisyklių trečioje dalyje (Regles Internationales of end games) keliamiems reikalavimams.

2.2. Varžybos vykdomos pagal Tarptautinių Taisyklių antros dalies reikalavimus, išskyrus:

2.2.1. Kiekviename skyriuje teisėjauja vienas teisėjas.

2.2.2. Dalyviai savo kūrinius gali siųsti ir elektroniniu laišku.

2.2.3. Galutiniai rezultatai bus paskelbti praėjus vienam mėnesiui po preliminarių rezultatų paviešinimo.

2.3. Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2014 m. birželio 01 dienos iki 2014 m. gruodžio 31 d. keturiuose skyriuose:

a) miniatiūros-100

b) problemos-100

c) daminės problemos-100

d) etiudai-100

Teminių užduočių skyriuose nėra.

2.4. Čempionate turi teisę dalyvauti LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos šaškių federacijos (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2014 m. vasario 01 d. sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF.

Varžybų starto (dalyvio) mokesčio nėra.

2.5. Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip šešis kūrinius.

2.6. Varžybose yra leidžiama dalyvauti sekantiems kūriniams:

2.6.1. Naujiems.

2.6.2. Publikuotiems spaudoje, internetinėje erdvėje po 2012 m. birželio 30 d. Šiuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą.

2.6.3. Sudarytiems iki 2012 m. liepos 01 d. (arba vėliau), tačiau negavusiems Lietuvos Respublikos čempionate teigiamo įvertinimo, bet dalyvavusiems sekančiose FMJD CPI klasifikuojamose varžyvose: PWCP-4, PWCP-5, “Baltarusija-2012“, “Izraelis-2012“, “Miniatiūra-2012“. Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose kūrinys dalyvavo.

2.7. Varžybose neleidžiama dalyvauti kūriniams, kurie iki čempionato pradžios 2014 m. birželio 01 d. dar dalyvauja FMJD CPI klasifikuojamose varžybose, o taip pat varžybose, kurių nuostatuose pažymėta, jog jos vykdomos pagal FMDJ CPI Tarptautines Taisykles.

2.8. Čempionato teisėjų žiuri yra sekanti:

2.8.1. Miniatiūrų -100 ir problemų -100 skyriuose teisėjauja A.Liachovskij (Baltarusija).

2.8.2. Daminių problemų -100 ir etiudų -100 skyriuose teisėjauja A.Kogotko (Baltarusija).

2.8.3. Dalyvių kūrinius teisėjai vertina pagal 100,0 taškų skalę.Minimalus įvertinimas – „0,0“ taškų,maksimalus įvertinimas – „100,0“ taškų.

2.8.4. Čempionato koordinatoriai -  S.Žilevičius, V.Bieliauskas.

2.9. Kūriniai priimami nuo 2014 m. birželio 01 d. iki 2014 m.rugpjūčio 01 d. (paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį arba elektroninio laiško išsiutimo datą yra 2014 m. liepos 31 d.). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami. Kūrinio pradinės padėties legalumo įrodymą būtinai turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

 Kūriniai siunčiami:

1. Pašto laiškais (rekomenduojama registruotu laišku) šiuo adresu: Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124.

2. Elektroniniu laišku: Valdas Bieliauskas <bieliauskas@mail.ru>

Abu siuntimo būdai yra lygiaverčiai. Čempionato dalyvis (kompozitorius) pats pasirenka, kaip jam paprasčiau ir lengviau išsiųsti kūrinius.

Čempionato dalyviai, kurie nėra LŠKMS nariai, turi nurodyti kokiam  LŠF klubui priklauso.

 

3. Nugalėtojų nustatymas

 

   Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti „0,0“ taškų, vieta neskiriama.

 

4. Apdovanojimai

 

  Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais už pirmą vietą; dalyviai, užėmę antrą ir trečią vietas apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais už antrą ir trečią vietas.

  Čempionato piniginį prizinį fondą sudaro 1200 Lt. Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami 150 Lt piniginiu prizu. Dalyviai, atskiruose skyriuose užėmę antras ir trečias vietas, apdovanojami atitinkamai 100 Lt ir 50 Lt piniginiais prizais.

  Jeigu čempionato piniginis prizinis fondas neišnaudojamas dėl to, kad kuriame nors čempionato skyriuje nėra paskirtos visos arba dalis prizinių vietų, likusi neišnaudota piniginio prizinio fondo dalis lieks LŠKMS sąskaitoje.

  Kompozitorių klasifikaciniai balai ir labai geri kūriniai apskaičiuojami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

5. Rezultatų paskelbimas

 

  Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai čempionato rezultatai bus paskelbti sekančiuose interneto saituose ir forumuose:

http://www.lskms.puslapiai.lt/

http://minietiud.forum2x2.ru/

http://planet-ka.2x2.forum.com/

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator