Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

                                                                                                          Tvirtinu:        LŠKMS prezidentas

                                                                                                                             Stasys Žilevičius

                                                                                                                              2014 – 09 - 20

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJOS  MĖGĖJŲ  SĄJUNGOS  GARBĖS  PREZIDENTO  IR  GARBĖS  NARIO

                                                           VARDŲ  SUTEIKIMO  NUOSTATAI

 

                                                                        I BENDROJI  DALIS

1.Šie nuostatai nustato Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Garbės prezidento ir Garbės nariovardų suteikimo tvarką,

2.Garbės  prezidento ir Garbės nario vardai suteikiami suvažiavime.

                        II GARBĖS PREZIDENTO IR GARBĖS NARIO VARDŲ SUTEIKIMO TVARKA

3.Teisę siūlyti suvažiavimui kandidatus į Garbės prezidento ir Garbės nario vardus turi :

3.1.Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Vykdomasis komitetas,

3.2. Ne mažiau kaip 1/3  Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos narių, dalyvaujančių suvažiavime.

4.Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Garbės prezidento ar Garbės nario vardai  gali būti suteikiami sąjungos nariams kurie:

4.1. Yra ypatingai nusipelnę puoselėjant šaškių kompoziciją Lietuvoje.

4.2.Yra išbuvę Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos prezidentu  ar nariu ne mažiau kaip dešimt metų, įskaitant ir veiklą  Lietuvos šaškių federacijos kompozicijos komisijoje.

4.3.Yra sulaukę garbingo amžiaus – ne mažiau 70 metų.

4.4.Asmenys, kurie  buvo pašalinti iš Lietuvos šaškių mėgėjų kompozicijos sąjungos, kaip ir už sunkius kriminalinius bei ekonominius nusikaltimus teisti sąjungos nariai negali būti siūlomi Garbės prezidento ar Garbės nario vardams gauti.

5.Garbės prezidentui ar Garbės nariui įteikiamas nustatytos formos liudijimas( 1 priedas).

6.Garbės prezidento ar Garbės nario vardai suteikiami Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungossuvažiavimo nutarimu. Nutarimas laikomas priimtu, kai už  jį balsavo daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvavusių Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos narių. Pasiūlymą , kurį suvažiavimas atmetė, vėl galima teikti suvažiavimui ne anksčiau kaip po penkerių metų.

7.Suvažiavimui priėmus sprendimą dėl Garbės prezidento ar Garbės nario vardo suteikimo, Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos prezidentas iškilmingoje aplinkoje įteikia Garbėsprezidento ar Garbės nario liudijimus.

                                                      III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.Garbės prezidentas ar Garbės narys turi teisę pasisakyti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos vykdomojo komiteto posėdžiuose.

9.Garbės prezidentas ar Garbės narys sulaukęs garbingo 80 metų gali būti suvažiavimo nutarimu atleistas nuo metinio nario mokesčio mokėjimo.

10.Jeigu asmuo, kuriam suteiktas Garbės prezidento ar Garbės nario vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina savo vardą arba nuteisiamas, suvažiavimo nutarimu gali netekti  Garbės prezidento ar Garbės nario titulų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas

 

 

                              LIETUVOS    ŠAŠKIŲ   KOMPOZICIJOS   MĖGĖJŲ   SĄJUNGA

                     

                  GARBĖS.................................VARDO                                                                          

                                         LIUDIJIMAS                                                                                               

 

 

Šiuo dokumentu liudijama, kad

piliečiui......................................................

20....metais Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos

20... ...................................d. nutarimu  Nr.............

suteiktas Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Garbės......................................vardas

 

LŠKMS prezidentas

A.V.                                                                       

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator